مرکز اطلاع رساني آموزش دانشگاه ملاير

قابل توجه دانشجويان ورودي جديد

در صورتي که کد ملي شما با صفر آغاز مي شود و نمي توانيد وارد سامانه شويد کد ملي را با صفر هاي قبل از آن و يا بدون صفرهاي قبل از آن امتحان نماييد